เกม เขียน อย่างไร?

ความแตกต่างของการใช้คำว่า เกม กับ เกมส์ อธิบายโดยใช้หลักเกณฑ์การทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานได้ดังนี้ คำว่า เกม เขียนทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษว่า game พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายของคำว่า เกม ไว้ว่า หมายถึง การแข่งขันที่มีกติกากำหนด เช่น เกมกีฬา การเล่นเพื่อความสนุก เช่น เกมคอมพิวเตอร์ การแสดงเพื่อสาธิต

Leave a Reply

Your email address will not be published.