การ ใช้ จ่าย เงิน ของ รัฐบาล ก่อ ให้ เกิด ผล อย่างไร?

การใช้จ่ายของรัฐบาล มีผลให้เงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการผลิต การจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น
การใช้จ่ายของรัฐบาล มีผลให้เงินในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการผลิต การจ้างงาน และรายได้ที่เพิ่มมากขึ้น การเก็บภาษี มีผลให้เงินในระบบเศรษฐกิจลดลง ทำให้การผลิต การจ้างงาน และรายได้ในระบบเศรษฐกิจลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.