การ ทํา งาน ของ ระบบ ต่างๆ ใน ร่างกาย มี ความ สํา คั ญ ใน การ ดํา รง ชีวิต อย่างไร?

ระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์มีมากมายหลายระบบ ทำงานสอดประสานกันเพื่อการดำรงชีวิตและเผ่าพันธุ์ แต่ละระบบมีหน้าที่เฉพาะด้าน ระบบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการสร้างพลังงานหล่อเลี้ยงร่างกาย ได้แก่ระบบย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนโลหิตและระบบหายใจ ซึ่งการสร้างพลังงานจากสารอาหารจะผลิตของเสียออกมาด้วย ระบบขับถ่ายจึงเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.