การ ปฏิบัติ ตน อย่างไร ช่วย ดูแล ระบบ หายใจ?

1. ควรอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 2. ควรรักษาความอบอุ่นของร่างกายอยู่เสมอ 3. ไม่สูบบุหรี่หรืออยู่ในที่ที่มีผู้สูบบุหรี่ 4. ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่คับหรือรัดเข็มขัดแน่นตึงเกินไป 5. ออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ 6. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ
1.ไม่สูบบุหรี่ และไม่เข้าใกล้ควันบุหรี่ หลบให้ไกลจากควันพิษ 2.หมั่นออกกำลังกายและหายใจลึกๆ อย่างน้อยวันละ 10 ครั้ง โดยการหายใจให้ถูกวิธี คือ หายใจเข้า ท้องป่อง หายใจออก ท้องแฟบ 3.ให้ปอดอบอุ่น เวลานอนควรห่มผ้าปิดหน้าอกให้มิดชิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.