เมื่อ พบ เครื่องหมาย นี้ ผู้ ขับขี่ ควร ปฏิบัติ อย่างไร?

เมื่อพบเครื่องหมายนี้ ผู้ขับขี่ควรปฏิบัติอย่างไร 1.) ขับรถให้ช้าลง และชิดขวา ขับรถไปตามทางคดเคี้ยวเริ่มซ้าย 2.) ขับรถให้ช้าลง และชิดซ้าย ขับรถไปตามทางโค้งกลับรัศมีแคบเริ่มขวา

Leave a Reply

Your email address will not be published.