อารยธรรม โบราณ ใน ดิน แดน ไทย มี อิทธิพล ต่อ สังคม ไทย ใน ปัจจุบัน อย่างไร?

อิทธิพลของอาณาจักรโบราณต่อสังคมไทยที่เห็นชัดเจน คือ การนับถือพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ์-ฮินดู โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ตลอดจนวิถีชีวิตของผู้คนบนผืนแผ่นดินไทย เช่น การสร้างสรรค์พระพุทธรูปที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละสมัย และเจดีย์รูปแบบต่าง ๆ เช่น เจดีย์

Leave a Reply

Your email address will not be published.