ความ ดัน มี ผล ต่อ จุดเดือด และ จุดหลอมเหลว อย่างไร?

ความดันไอของของเหลวต่าง ๆ จะสัมพันธ์กับจุดเดือดของของเหลวนั้น ๆ ในลักษณะของการแปรผกผัน คือถ้าความดันไอสูงจุดเดือดจะต่ำ เหตุผลคือขณะที่ของเหลวเดือดความดันไอของของเหลวจะเท่ากับความดันบรรยากาศที่กดลงบนผิวหน้าของเหลวในขณะนั้น ฉะนั้นของเหลวที่ระเหยง่ายจึงมีจุดเดือดต่ำกว่าของเหลวที่ระเหยยาก

Leave a Reply

Your email address will not be published.