การ บูชา พระ รัตนตรัย มี ประโยชน์ อย่างไร?

อานิสงส์สูงสุดของการปฏิบัติบูชาคือ การได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวและสามารถกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจ ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป เมื่อดับขันธ์แล้วก็จะได้ไปเสวยสุขอยู่ในอายตนนิพพาน
พระรัตนตรัยเป็นสิ่งที่สาคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทาให้มีสมาธิในการเรียน พิธีกรรมการละหมาดเป็นพิธีกรรมของทางศาสนาคริสต์ การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทาให้จิตใจเศร้าหมอง เมื่ออยู่ในพิธีกรรมของศาสนาอื่นควรสารวม ใบงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.