ขะมักเขม้น เขียน อย่างไร?

ก. ตั้งใจทําอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป ก้มหน้าก้มตาทํา เขม้นขะมัก ก็ว่า.
ขะมักเขม้น (ขะมักขะเม่น) ก. ตั้งใจทำอย่างรีบเร่งเพื่อให้แล้วเสร็จไป, ก้มหน้าก้มตาทำ, เขม้นขะมัก ก็ว่า.

Leave a Reply

Your email address will not be published.