กล้องจุลทรรศน์ ใช้ แสง แบบ สเตอริโอ มี คุณสมบัติ อย่างไร?

กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอ หรือสเตอริโอโมโครสโครป เป็นกล้องจุลทรรศน์ที่มีส่วนประกอบ ของเลนส์ ที่ทาให้เกิดภาพแบบ 3 มิติ กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอริโอนิมยมใช้ในการศึกษาวัตถุที่มีขนาด ใหญ่แต่ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้ ไม่สามารถแยกรายละเอียดได้ จึงจาเป็นต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ แบบสเตอริโอช่วยขยาย กล้องจุลทรรศน์แบบสเตอรีโอ นิยมใช้
– กล้องกำลังขยายสูง (กล้องจุลทรรศน์) ใช้ส่องสิ่งต่างๆที่มีขนาดเล็กมากๆ เช่น แบคทีเรีย, สิ่งมีชีวิตเล็กๆในสระน้ำ, เซลล์พืชและสัตว์ – กล้องกำลังขยายต่ำ (กล้องสเตอริโอ) ใช้ส่องวัตถุที่มีลักษณะทึบแสง เช่น ตัวผึ้ง, เนื้อผ้า หรือสแตมป์ เป็นต้น โดย กล้องจุลทรรศน์กำลังขยายจะอยู่ช่วง 40-1,000 เท่า ส่วนกล้องสเตอริโอ กำลังขยายจะอยู่ที่ 5-50 เท่า

Leave a Reply

Your email address will not be published.