เสีย ชีวิต ที่ โรง พยาบาล ต้อง ทํา อย่างไร?

ตามกฎหมายแล้ว เมื่อมีคนตาย ต้องแจ้งตายภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งการตายที่โรงพยาบาลกับที่บ้านจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างในการทำเอกสารดังนี้1. การเสียชีวิตที่สถานพยาบาล เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองการตาย (ใบ ท.ร.4/1) ให้ญาติ ให้รวมกับเอกสารอื่นไปแจ้งที่ทำการส่วนท้องถิ่นที่เสียชีวิต โดยให้แจ้งยังเขตท้องที่ที่เสียชีวิตของโรงพยาบาล2.

Leave a Reply

Your email address will not be published.