บัตร ประชาชน มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทยเพื่อพิสูจน์ทราบเเละยืนยันตัวบุคคลในการขอให้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเเละเอกชนเเละเป็นเอกสารลำดับเเรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอื่นๆตามมา เเละ ณ ปัจจุบันที่ได้พัฒนาระบบการบริการประชาชน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published.