สารสนเทศ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ความสำคัญของสารสนเทศ

  • ช่วยในการจัดระบบข่าวสารจำนวนมหาสารในแต่ละวัน
  • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสารสนเทศ
  • การจัดเรียงลำดับสารสนเทศ ฯลฯ
  • ช่วยในการจัดเก็บสารสนเทศไว้ในรูปที่เรียกใช้ได้ทุกครั้งอย่างสะดวก
  • ช่วยในการจัดระบบอัตโนมัติ เพื่อการจัดเก็บ การประมวลผล และการเรียกใช้สารสนเทศ
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.