ราย ได้ ส่ง ผล ต่อ การ ออม อย่างไร?

ปัจจัยที่มีผลต่อการออม 1. รายได้ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะกำหนดขีดความสามารถในการออมทรัพย์ของผู้บริโภคโดยปกติผู้มีรายได้ย่อมมีเงินเหลือและออมได้มากกว่า ผู้ที่มีรายได้น้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published.