บัตร ประชาชน มี ความ สำคัญ อย่างไร?

บัตรประชาชน สำคัญอย่างไร? บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารราชการที่ออกให้สำหรับคนไทยที่มีชื่อในทะเบียนบ้านเท่านั้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการแสดงตน ใช้พิสูจน์ และยืนยันตัวบุคคลในการติดต่อราชการ การขอรับบริการหรือสวัสดิการในด้านต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐรวมทั้งใช้ประกอบการทำธุรกรรมต่างๆ ทำนิติกรรม ฯลฯ เช่น การสมัครงาน การขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรมกับธนาคาร
บัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้กับประชาชนผู้มีสัญชาติไทยเพื่อพิสูจน์ทราบเเละยืนยันตัวบุคคลในการขอให้สิทธิ หรือประกอบธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐเเละเอกชนเเละเป็นเอกสารลำดับเเรกที่ก่อให้เกิดสิทธิอื่นๆตามมา เเละ ณ ปัจจุบันที่ได้พัฒนาระบบการบริการประชาชน โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเป็น
ปัจจุบัน “บัตรประจำตัวประชาชน” ถือเป็นเอกสารราชการที่มีความสำคัญ ในการดำรงชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในการติดต่อทางราชการที่เป็นหน่วยงานของรัฐ หรือของภาคเอกชนในการพิสูจน์และยืนยันสถานภาพของตัวบุคคล ไม่ว่าจะเป็น การแสดงความเป็นผู้มีสัญชาติไทย การใช้สิทธิเลือกตั้ง การสมัครงาน ติดต่อธุรกิจการค้า ตลอดจนการทำนิติกรรมสัญญาต่าง ๆ นอกจากนี้แล้วยังใช้เป็นหลักฐานในการ ตรวจสอบบุคคลเพื่อใช้ประกอบการออกหนังสือสำคัญต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัว ผู้ป่วยของโรงพยาบาล ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หนังสือเดินทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published.