ถ้า ไม่ เสีย ภาษี จะ เกิด ผล อย่างไร?

มีโทษปรับทางอาญาสูงสุด 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ ต้องเสียเบี้ยปรับ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระ ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือนของเงินภาษีที่ต้องชำระนับตั้งแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี (นับเศษของเดือนเป็น 1 เดือน เช่น 1 เดือน 15 วัน ก็จะนับเป็น 2 เดือนทันที)
การไม่ยื่นแบบเสียภาษีจะมีโทษทางแพ่ง คือ ต้องเสียเบี้ยปรับอีก 2 เท่าของตัวภาษี และเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หากเป็นภาษีพวกหัก ณที่จ่าย ภงด. 1,3,53 ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 1.5 ต่อเดือน ส่วนโทษทางอาญา หากไม่ยื่นแบบ เสียค่าปรับแบบฯละ 1,000 บาท (กรณีนิติบุคคล)

Leave a Reply

Your email address will not be published.