จิต มี ความ สำคัญ อย่างไร?

จิตใจมีความสําคัญตอคนเราโดยนอกจากจะเปนตัวกําหนดพฤติกรรมตาง ๆ ของชีวิตเราแลว จิตที่ ผานการอบรมและควบคุมใหดีแลว จะเปนจิตที่มีอิสระอยางแทจริง เหมาะแกการงานทั้งปวง สามารถรับรู และพิจารณาเรื่องราวตาง ๆ ไดละเอียดถี่ถวน มีสติปญญาเต็มที่ และสามารถแกปญหาตาง ๆ ได ถาปรารถนามีจิตที่มีคุณสมบัติดังกลาวนี้ หลัก
ตามคำจำกัดความนี้สุขภาพจิตมีความสำคัญและมีความสำคัญต่อแต่ละบุคคลเนื่องจากมีผลต่อความรู้สึกคิดอารมณ์โต้ตอบซึ่งกันและกันหาเลี้ยงชีพและมีความสุขกับชีวิตและเป็นสิ่งสำคัญในแต่ละบุคคลรวมทั้งในชุมชนและ สังคมทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นมากกว่าการไม่มีความผิดปกติทางจิตหรือความพิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published.