การ ขาด ไนโตรเจน เกี่ยวข้อง อย่างไร กับ การ สังเคราะห์ ด้วย แสง ของ พืช?

ไนโตรเจนมีความสาคัญในกระบวนการสังเคราะห์แสงและระบบเมทาบอลิซึมในพืช มันสาปะหลังที่ขาดไนโตรเจนจึงเจริญเติบโตช้ากว่าปกติหากขาดไนโตรเจนอย่าง รุนแรงจะแสดงอาการ chlorosis ต้นแคระเกร็น ชะงักการเจริญเติบโต และผลผลิต ลดลง

Leave a Reply

Your email address will not be published.