การ ประเมิน ผล การ ทำงาน มี วิธี การ อย่างไร?

  1. 1. วัดตามเป้าหมายของการปฏิบัติงาน
  2. 2. ให้คะแนนตาม Job Description.
  3. 3. วัดจากประสิทธิภาพในการทำงาน
  4. 4. ให้พนักงานให้คะแนนความพึงพอใจในงานของตนเอง
  5. 5. วัดจากผลงานของทีม
  6. 6. วัดจากความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
  7. 7. วัดจากความคุ้มค่า
  8. 8. วัดจากการขาด ลา มาสาย

การประเมินผลการทำงาน Performance Appraisal คือ การตรวจวัดควบคุมคนให้ทำงานตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาที่กำหนด ว่าเหมาะสมกับมาตรฐานที่กำหนดและเหมาะสมกับรายได้ที่คนได้รับจากองค์กรหรือไม่ ตลอดจนใช้พิจารณาศักยภาพของคนในการทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นไป เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงเป้าหมายของบริษัท หรือการทำงานของคนให้เหมาะสมในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published.