วัน รัฐธรรมนูญ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ความสำคัญ เป็นวันที่ระลึกคถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475. เริ่ม 10 ธันวาคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.