การ เคี้ยว อาหาร มี ความ สํา คั ญ ต่อ การ ย่อย อาหาร อย่างไร?

นอกจากนี้ อาหารที่ถูกเคี้ยวเองก็มีส่วนช่วย การเคี้ยวอาหารให้ละเอียด จะช่วยให้อาหาร มีขนาดเล็กลง มีพื้นที่ผิวเพิ่มขึ้นและสามารถทำ ปฏิกิริยากับน้ำย่อย (enzyme) ได้ดี ส่งผลให้ กระเพาะอาหารไม่ต้องทำงานหนัก และอาหาร สามารถเคลื่อนผ่านไปยังลำไส้เล็กได้เร็วขึ้น ทำให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.