ชีว ก โก มาร ภัจ จ์ คือ ใคร มี ความ สำคัญ ต่อ มนุษย์ อย่างไร?

หมอชีวกโกมารภัจจ์ เป็นบุคคลสำคัญระดับพุทธสาวกที่ได้รับยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่า “เป็นเลิศกว่าสาวกอุบาสกทั้งหลายที่ปวงชนรักใคร่” เป็นนักการแพทย์ผู้บุกเบิกวิธีการรักษาสมัยใหม่ขึ้นในยุคนั้น จนชื่อเสียงเกียรติคุณปรากฏเลื่องลือ ได้เป็นหมอหลวงประจำราชสำนักมคธรัฐของพระเจ้าพิมพิสาร ด้วยเหตุที่พระเจ้าพิมพิสารทรงใกล้ชิดสนิทสนมกับ

Leave a Reply

Your email address will not be published.