เรียงความ เชิง แสดง ความ รู้ มี ลักษณะ อย่างไร?

3. เรียงความเชิงแสดงความรู้ มีลักษณะอย่างไร เป็นการเขียนเรียงความที่ผู้เขียนอธิบายความรู้ในสิ่งที่เขียนถึงลักษณะสําคัญ คุณค่า สิ่งที่ทําให้เกิดความคิด เช่นนั้น โดยมุ่งให้ข้อเท็จจริง แสดงเหตุผลจนทําให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจ เรียงความประเภทนี้ ได้แก่ การเขียนเรียงความทางวิชาการ เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published.