กลุ่ม โอเปก มี ความ สํา คั ญ ต่อ เศรษฐกิจ ของ โลก อย่างไร?

OPEC มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการควบคุมราคาน้ำมัน โดยการควบคุมราคาน้ำมันนั้นเกิดขึ้นจากการตกลงกันเพื่อลดจำนวนการผลิตต่อวัน เพื่อให้ปริมาณน้ำมันไม่ล้นตลาด เพื่อให้น้ำมันยังคงเป็นที่ต้องการ และมีราคาที่เหมาะสม นอกจากนี้ OPEC ยังสามารถร่วมมือกันผลิตน้ำมันดิบเพิ่มเติมเพื่อทำสงครามราคาน้ำมันกับประเทศนอกกลุ่มสมาชิก เช่น สงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published.