ประกันชีวิต กับ ประกัน สุขภาพ ต่าง กัน อย่างไร?

เมื่ออ่านมาถึงในส่วนนี้แล้ว เราก็จะเห็นได้แล้วจริง ๆ ประกันชีวิตและประกันสุขภาพนั้นจะแตกต่างกันที่ ‘ความคุ้มครอง’ โดยประกันชีวิตส่วนใหญ่ หรือประกันชีวิตตลอดชีพนั้นจะให้ความคุ้มครองเมื่อเราเสียชีวิตเพื่อดูแล ‘คนข้างหลัง’ ในขณะที่ประกันสุขภาพจะเน้นความคุ้มครองที่ดูแลเราและคนรอบข้างในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง
ขณะที่ ‘ประกันสุขภาพ’ เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อเพิ่มจากกรมธรรม์ประกันชีวิตจะให้ความคุ้มครองด้านค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาล และเงินชดเชยรายได้เนื่องจากนอนพักรักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ว่าการรักษาพยาบาลนั้นจะเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งการพิจารณารับประกันภัยของบริษัทประกันภัยจะขึ้นอยู่

Leave a Reply

Your email address will not be published.