นาฏศิลป์ ไทย มี ความ ผูกพัน กับ วิถี ชีวิต ของ คน ไทย อย่างไร?

๒. นาฏศิลป์ไทยผูกพันกับวิถีชีวิตคนไทยในอดีตจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เกิดจนตาย เช่น ฉลองวันเกิด งานบวช งานแต่งงาน และงานศพ ล้วนแต่มีนาฏศิลป์ ดนตรี แสดงเพื่อความ เป็นสิริมงคลเกือบทั้งสิ้น นอกจากนี้ พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการท ามาหากิน การบูชาบวงสรวง ขอให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ก็มีการแสดงนาฏดนตรีในพิธีสู่ขวัญขอฝนด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.