แหล่ง อารยธรรม ต่างๆ มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

๑. ช่วยในการตัดสินใจของมนุษย์ ๒. สามารถอธิบายความเป็นมาของสิ่งต่างๆได้ ๓. ท าให้เกิดความเพลิดเพลิน ๔. ท าให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อความเข้าใจต่อสังคมปัจจุบันได้

Leave a Reply

Your email address will not be published.