นักเรียน รู้สึก อย่างไร ที่ สังคม มี ความ คาด หวัง ต่อ การ เปลี่ยนแปลง ของ วัยรุ่น?

สังคมคาดหวังให้วัยรุ่นเข้าใจโลกอย่างเป็นจริง สามารถใช้เหตุผลและสติปัญญาในการแก้ไขปัญหา ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา มีความเข้าใจตนเอง ค้นพบว่าตัวเองมีความชอบ ความถนัด จุดเด่น จุดด้อยอะไรบ้าง อยากเรียนไปทางไหน อยากทำอาชีพใด ดังนั้น วัยรุ่นจึงควรแสวงหาเอกลักษณ์ของตนเอง โดยการมองเห็นตนเองตามที่ตนเองและผู้อื่นเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published.