ปัจจัย การ ผลิต มี ความ สํา คั ญ ต่อ การ ผลิต สินค้า และ บริการ อย่างไร?

ปัจจัยการผลิต เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการผลิตสินค้าและบริการเพราะสินค้าและบริการต่างๆ จะเกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยการผลิตดังที่กล่าวมา ดังนั้น ถ้าต้องการผลิตสินค้าและบริการให้ได้ปริมาณมากและมีคุณภาพดี ผู้ผลิตก็ต้องเพิ่มปริมาณการใช้ปัจจัยการผลิต ในขณะเดียวกันก็ต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.