ภาค ผนวก มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ภาคผนวก คือ ส่วนสุดท้ายของวิจัย รายงาน หรือโครงงาน ที่ทำให้รูปเล่มมีความสมบูรณ์ เป็นข้อมูลเพิ่มเติมที่ใส่ลงไปเพื่ออ้างอิงให้ผู้อ่านเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยมากขึ้น หรือมีแหล่งอ้างอิงอื่น เพื่อให้ผู้อ่านไปศึกษาต่อ ภาคผนวกมักจะมีข้อมูลที่นอกเหนือจากรายงาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์การทดลอง รูปการทดลอง ข้อมูลของแบบสอบถาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.