การ มี ส่วน ร่วม ต่อ ชุมชน มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

การมีส่วนร่วมในชุมชนมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่งต่อองค์กรพันธมิตรและชุมชนในการส่งเสริมให้: 1. พลเมืองในท้องถิ่นมีพลังความสามารถในการดูแลตนเองได้ 2. ความไม่เท่าเทียมกันลดลงและช่วยลดช่องว่างระหว่างพื่นที่ที่ขาดแคลนมากที่สุดและน้อยที่สุดได้ 3. เกิดการบริการต่าง ๆ ที่ตอบสนองความจาเป็นของผู้รับบริการได้อย่างแท้จริงและทาให้เกิด

Leave a Reply

Your email address will not be published.