การ พูด ที่ ประสบ ความ สํา เร็ จ มี ลักษณะ อย่างไร?

ลักษณะการพูดที่ดี มีองค์ประกอบดังนี้ น้ำเสียงมีพลัง แสดงสีหน้าที่สอดคล้องกับเรื่องที่นำเสนอ ท่าทางต้องเป็นธรรมชาติ ใช้ภาษาฟังง่าย เป็นกันเองกับผู้ฟัง แสดงความรู้สึกออกมาทางสีหน้าและสายตา ให้เสียงของเราช่วยเน้นความรู้สึก จะคิดไปพูดไปก็ได้ แต่อย่าพูดไปอ่านไป ให้พูดในสาระประการเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published.