การ ผลิต ใน ระยะ สั้น และ ระยะ ยาว แตก ต่าง กัน อย่างไร?

1) การผลิตระยะสั้น (Short-run Period) คือ ช่วงเวลาที่ผู้ผลิตไม่สารถ เปลี่ยนแปลงปัจจัยการผลิตได้ โดยจะมีปัจจัยอย่างน้อยหนึ่งชนิดเป็นปัจจัยคงที่ 2) การผลิตในระยะยาว (Long-run Period) คือ ช่วงเวลาที่ผู้ผลิตสามารถ เปลี่ยนปัจจัยการผลิตได้ตามต้องการ โดยจะมีแต่ปัจจัยผันแปร
ฟังก์ชั่นการผลิตระยะสั้น หมายถึงช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งไม่สามารถทำการติดตั้งอาคารใหม่และเครื่องจักรเพื่อเพิ่มระดับการผลิตได้ ในทางกลับกัน ฟังก์ชั่นการผลิต ใน ระยะยาว เป็นสิ่งหนึ่งที่ บริษัท มีเวลาเพียงพอที่จะติดตั้งเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทุนใหม่แทนที่จะเพิ่มหน่วยแรงงาน

Leave a Reply

Your email address will not be published.