ร้อยแก้ว ร้อยกรอง แตก ต่าง กัน อย่างไร?

ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างร้อยแก้วและร้อยกรองคือร้อยแก้วที่ขาดโครงสร้างจังหวะของข้อ ร้อยแก้วประกอบด้วยประโยคไวยากรณ์แบบเต็มและประโยคเหล่านี้แบ่งออกเป็นย่อหน้า ภาษาของร้อยแก้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่ใช้ในการร้อยแก้วที่ไม่ใช่นิยายไม่มีการตกแต่งมากมายและความคิดนั้นตรงไปตรงมา
ร้อยแก้วเป็นความเรียง ส่วนร้อยกรองมีฉันทลักษณ์ ร้อยแก้วมีฉันทลักษณ์ ส่วนร้อยกรองเป็นความเรียง ร้อยแก้วเป็นความเรียง ส่วนร้อยกรองมีฉันทลักษณ์หรือไม่มีก็ได้ ร้อยแก้วมีฉันทลักษณ์หรือไม่มีก็ได้ ส่วนร้อยกรองเป็นความเรียง

Leave a Reply

Your email address will not be published.