สัมมนา เขียน อย่างไร?

สัมมนา เขียน ส เสือ ไม้หันอากาศ ม ม้า ๒ ตัว น หนู สระอา เป็นคำที่บัญญัติให้ตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า seminar (อ่านว่า เซม-มิ-นาร์). หมายความว่า การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นเพื่อหาข้อสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าไม่มีการแลกเปลี่ยนความรู้หรือความคิดเห็น ไม่ควรใช้คำว่า สัมมนา. ถ้าเป็นการถ่ายทอดความรู้ให้
สัมมนา1) เป็นการนําเสนอเพียงบางประเด็น โดยมี วัตถุประสงค์ เพือการอภิปรายร่วมกัน 2) มีการแบ่งองค์ประกอบของสัมมนาอย่างเป็น ลําดับและเด่นชัด 3) ควรเขียนกะทัดรัดและได้สาระชัดเจน 4) ต้องการข้อสนับสนุนหรือเหตุผลของ แต่ละประเด็นทีเสนอขึนมาโดยมีการอ้างอิง รายงาน1) เป็นการนําเสนอเรืองราวกว้าง 2) เขียนในลักษณะพรรณนา

Leave a Reply

Your email address will not be published.