ภาษี มี ประโยชน์ อย่างไร?

ภาษี คือเงินที่เรียกเก็บจากประชาชนโดยจะนำเงินดังกล่าวนั้นไปพัฒนาประเทศ หากเปรียบบทบาทของภาษีกับประเทศไทย อาจกล่าวได้ว่า ถ้าประเทศไทยเปรียบเหมือนตัวบุคคล ภาษีเปรียบเสมือนรายได้อย่างหนึ่งที่เข้าสู่ประเทศ ซึ่งแม้ว่ารายได้หลักของประเทศไทยจะมาจากการส่งออกนำเข้าสินค้าและบริการ รวมถึงการท่องเที่ยว แต่ภาษีก็เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนและเป็นน้ำมันหล่อลื่นให้กับระบบเศรษฐกิจเดินหน้าไปได้ด้วยดี ซึ่งหากเปรียบง่ายๆ คือ ภาษีเหมือนกับค่าธรรมเนียมค่าเช่าที่สมาชิกทักคนในประเทศจะต้องจ่ายเมื่อใช้ทรัพย์ของประเทศ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในประเทศหรือเป็นพนักงาน ประชาชนทั่วไปที่ใช้ถนน รถไฟ สะพาน สาธารณูปโภคต่างๆ ที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งหากสมาชิกทุกคนร่วมกันใช้ทรัพยากรหรือสาธารณูปโภคนั้นๆ แล้วก็ต้องช่วยกันจ่ายเงินบำรุงทรัพยากรนั้นสามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไปในอนาคต หรือนำเงินที่เรียกเก็บแต่ละคนในแต่ละปีนำไปพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ด้วยเหตุนี้ ภาษีจึงมีความสำคัญกับประเทศอย่างมาก ในฐานะเป็นแหล่งรายได้ที่จะนำเงินงบประมาณดังกล่าวมาจัดจ้างผู้คนมาทำงานให้กับรัฐ เช่น ข้าราชการ หรือนำเงินดังกล่าวมาร่วมกันพัฒนาสร้างสาธารณูปโภค สะพาน หรือถนนหนทางเพื่อเชื่อมต่อนำการพัฒนาและความเจริญเข้าไปสู่ชุมชนที่ห่างไกล หรือนำเงินดังกล่าวมาสร้างตึกอาคารเรียนเพื่อพัฒนาความรู้และการศึกษาให้แก่เยาวชน หรือบางส่วนก็นำมาสร้างและพัฒนาเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อประโยชน์ในการช่วยรักษาความเจ็บป่วยของประชาชนเหล่านี้ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ภาษีมีรูปแบบต่างๆ มากมายที่ออกแบบมาแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และกลุ่ม สามารถแบ่งออกย่อยๆ ได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ภาษีทางตรงที่จัดเก็บผ่านระบบและกรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันดูแล และ กลุ่มภาษีทางอ้อมที่นำมาผูกไว้กับสินค้าและบริการต่างๆ ที่เห็นกันในชีวิตประจำวัน
ภาษีอากรจัดเป็นกลไกสำคัญที่ใช้ในการช่วยเศรษฐกิจที่กำลังตกต่ำให้กลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ ทำให้ผู้คนมีงานทำ นอกจากนี้ในขณะเศรษฐกิจกำลังตกต่ำ รัฐอาจยกเว้นภาษีอากรบางประเภท เพื่อให้เจ้าของธุรกิจมีเงินเหลือและนำไปปรับปรุงขยายงาน รวมทั้งดำรงสภาพการประกอบการอยู่ต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.