ป่า ไม้ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ทรัพยากรป่าไม้นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งสำหรับโลก ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตไม้โดยตรงและยังมีความ สำคัญในด้านนิเวศวิทยาของโลกอีกด้วย ดังนั้น ป่าไม้จึงให้ประโยชน์แก่มวลมนุษย์ทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้
1. ทำให้ฝนตกมากและมีความชุ่มชื้นในอากาศสม่ำเสมอ 2. บรรเทาความร้ายแรงของพายุ เพราะป่าจะเป็นฉากกำบังและลดความเร็วของลม 3. ป้องกันการกัดชะดิน ใบไม้ ต้นไม้ กิ่งไม้ เศษไม้ ซากพืช ซากสัตว์ จะคอยป้องกันความแรงของฝนมิให้ตกกระทบผิวดินหรือผิวหน้าดินให้ถูกกัดชะไป
ประโยชน์ของป่าไม้ ป่าไม้มีประโยชน์หลายอย่าง เช่น ประโยชน์ทางตรง ประกอบด้วย 1. ไม้ใช้ในการสร้างบ้าน ทำรถ ต่อเรือ ทำสะพานทำเครื่องกีฬาต่าง ๆ เป็นต้น 2. ไม้ให้เชื้อเพลิง เช่น ใช้ไม้ทำฟืน เผาถ่าน การเดินรถไฟ เรือกลไฟ และใช้ในโรงงานอุตสาหกรรรม 3.

Leave a Reply

Your email address will not be published.