เทคโนโลยี สารสนเทศ มี ประโยชน์ อย่างไร?

ประโยชน์ที่ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • ช่วยให้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างสะดวกรวดเร็วโดยใช้โทรศัพท์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  • ช่วยในการรับรู้ข่าวสารต่างๆมากมาย ที่เกิดขึ้นทั่วโลก
  • ช่วยให้เก็บสารนิเทศไว้ในรูปที่สามารถเรียกใช้ได้ครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างสะดวก
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ (Information Technology) การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสารสนเทศ ทำให้สารสนเทศมีประโยชน์ และใช้งานได้กว้างขวางมากขึ้น องค์ประกอบที่สำคัญ – ฮาร์ดแวร์ (เครื่องจักรอุปกรณ์)

    Leave a Reply

    Your email address will not be published.