ใบ ลด หนี้ บันทึก บัญชี อย่างไร?

โดยผู้ขายสามารถออกใบแทนใบลดหนี้ได้โดยถ่ายสำเนาใบลดหนี้ และบันทึกรายการดังนี้ ลงในภาพถ่ายหรือด้านหลังของภาพถ่าย และด้านหลังสำเนาใบลดหนี้ ให้บันทึกรายการ ใบแทนออกให้ครั้งที่ วัน เดือน ปีที่ออกใบแทน คำอธิบายย่อ ๆ สาเหตุการออกใบแทน
วิธีที่ 1 เข้าที่หน้ารายจ่าย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ กดเข้าไปที่เอกทีเคยสร้างไว้เพื่อทำรายการลดหนี้ที่ได้รับเอกสารมา เมื่อเปิดเอกสารขึ้นมาแล้ว ให้ทำการกดที่ตัวเลือก > รับใบลดหนี้ หลังจากนั้นทำรายการตาม ขั้นตอนที่ 2 เป็นต้นไป วิธีที่ 2 เข้าที่รายจ่าย > รับใบลดหนี้ > กด บันทึก

Leave a Reply

Your email address will not be published.