ภาษา และ วัฒนธรรม มี ความ สัมพันธ์ กัน อย่างไร?

๒. ภาษาเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างไร? สรุปบทเรียน แลกเปลี่ยนความคิด มนุษย์ใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดวัฒนธรรม ถ้าวัฒนธรรมมีความใกล้เคียงกัน ภาษาก็จะใกล้เคียงกัน เช่น เรียกของสิ่งเดียวกันด้วยค าที่ใกล้เคียงกัน นอกจากนี้การรับวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางภาษา

Leave a Reply

Your email address will not be published.