การ บรรพชา แตก ต่าง จาก การ อุปสมบท อย่างไร?

1. บรรพชา หรือ บวช หมายถึงการเว้นชั่ว เว้นข้างหน้า หมายถึงการเว้นจาก กามหรือเว้นจากภัยภายหน้า ซึ่งค านี้กินความถึงการบวชเป็นสามเณรและการบวชเป็น พระภิกษุ แต่คาว่า “บรรพชา”ในปัจจุบันหมายถึงการบวชเป็นสามเณร 2. อุปสมบท หมายถึง การท าให้คุณวิเศษหรือเข้าใกล้การบรรลุธรรม ได้แก่ การบวชของภิกษุและภิกษุณี การบวชก่อนสมัยพุทธกาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.