สถาบัน การเงิน มี ความ สำคัญ อย่างไร?

สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในระบบการเงินของแต่ละประเทศโดยได้รับความสำคัญอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง สถาบันเหล่านี้จัดหาเงินทุนให้กับความต้องการเงินทุนระยะยาวของอุตสาหกรรมหลัก ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินก็มีบทบาทสำคัญสำหรับพลเมืองส่วนใหญ่เช่นกัน โดยการให้บริการธุรกรรมทางการเงิน, การออม, และการลงทุน และรัฐบาลพิจารณาว่าจำเป็นที่จะต้องกำกับดูแลและควบคุมธนาคารและบริษัทที่ให้บริการทางการเงินอื่นๆด้วยเหตุผลเดียวกันคือการล้มละลายของสถาบันการเงินอาจก่อให้เกิดความตื่นตระหนกในระบบเศรษฐกิจ องค์กรดังกล่าวเช่น Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาจะควบคุมบัญชีเงินฝากปกติเพื่อปกป้องบุคคลและธุรกิจจากความเสี่ยงต่างๆต่อการเงินของพวกเขาจากการฝากเงินกับสถาบันการเงิน การสูญเสียความเชื่อมั่นในสถาบันการเงินอาจก่อให้เกิดปัจจัยลบเพิ่มเติมในระบบเศรษฐกิจ
สถาบันการเงินมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยทำหน้าที่ระดมและจัดสรรเงินทุนแก่ภาคเศรษฐกิจจริง การชำระราคาและบริการ การบริหารความเสี่ยง รวมถึงการให้ข้อมูลทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ ดังนั้น การดูแลให้การดำเนินงานของสถาบันการเงินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ไม่ก่อ
สถาบันการเงิน คือ สถาบันที่ท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการ ด าเนินการธุรกรรมทางการเงิน เป็นผู้รับฝากหรือระดมเงินออมและ การให้สินเชื่อ ความส าคัญของสถาบันการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published.