ซิ โน ฟาร์ม ต่าง จาก ซิ โน แว ค อย่างไร?

ซิโนฟาร์มที่ผลิตในเมืองปักกิ่งคุณภาพประมาณ 70 % เทียบเท่าวัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน แต่ซิโนฟาร์มที่มาจากอู่ฮั่นคล้ายกับวัคซีนซิโนแวค ผลใกล้เคียงกัน จีนไม่ได้ใช้วัคซีนซิโนฟาร์มที่มาจากอู่ฮั่นแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published.