พระ อาราม หลวง ที่ สร้าง ใน เขต พระ ราชฐาน ของ ราชธานี ใหม่ มี ชื่อว่า อย่างไร?

พระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร วัดประจำราชกาลที่ ๒

Leave a Reply

Your email address will not be published.