ทิศ เหนือ ซึ่ง เป็น ทิศ หลัก ใน แผนที่ มี กี่ ชนิด แต่ละ ชนิด มี ราย ละเอียด อย่างไร?

ทิศเหนือที่ใช้มี 3 แบบ คีอ – ทิศเหนือจริง (True North) ในแผนที่ ใช้สัญลักษณ์คือดาวเหนือ คือแนวทิศเหนือภูมิศาสตร์ แนวทิศทางหรือเส้นตรงที่ชี้ไปยังขั้วโลกเหนือของโลก – ทิศเหนือกริด (Grid North) ใช้สัญลักษณ์คือ กริด หรือ GN ได้แก่ แนวทิศเหนือตามเส้นกริดทางดิ่งของระบบเส้นกริดในแผนที่ หรือเรียกว่า ทิศเหนือแผนที่

Leave a Reply

Your email address will not be published.