เวลา มี ความ สํา คั ญ อย่างไร?

ความสำคัญของเวลาและช่วงเวลา

  • เวลาเป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นมานานเท่าใดแล้วเมื่อนับถึงปัจจุบัน
  • เวลาเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นก่อน หรือหลังเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อื่นๆ
  • เวลาเป็นสิ่งที่บอกให้รู้ว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นหรือสิ้นสุดในเวลาใด และช่วงเวลาใด
  • Leave a Reply

    Your email address will not be published.