การ เป็น ผู้ นํา ที่ ดี ควร ปฏิบัติ อย่างไร?

การเป็นผู้นำที่ดีนั้นมีหลายปัจจัยรวมกัน และภาวะผู้นำนั้นไม่ได้หมายถึงความอาวุโสหรือการมีตำแหน่งหน้าที่ แต่หมายถึงภาวะที่เกิดขึ้นจริงที่มีประโยชน์ต่อการบริหารงาน บริหารคน นำพาองค์กรให้ไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรเองควรส่งเสริมคนที่มีภาวะในความเป็นผู้นำให้ขึ้นมาเป็นผู้นำ มากกว่าที่จะส่งเสริมจากความอาวุโสหรืออายุงานเป็นหลัก หากเลือกคนที่เหมาะสมจะทำให้การเป็นผู้นำมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ และองค์กรก็จะประสบความสำเร็จได้ง่ายเช่นกัน เหมือนกับคำพูดประโยคนี้ที่เป็นหนึ่งในโคดดังสามารถบ่งบอกภาวะความเป็นผู้นำได้อย่างดีที่สุด

  1. 1. มุ่งมั่นในการทำงาน ผู้นำต้องมีพลังในการทำงาน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย เพื่อขับเคลื่อนทีมให้กระตือรือร้นไปพร้อม ๆ กัน
  2. 2. สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  3. 3. มอบหมายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. 4. เป็นผู้ฟังที่ดี
  5. 5. มีระบบและระเบียบ
  6. 6. มีส่วนร่วมกับทีม
  7. 7. เป็นเจ้าของงานและความรับผิดชอบ
  8. 8. กล้าหาญและตรงไปตรงมา

Leave a Reply

Your email address will not be published.