หน่วย ครัวเรือน ต้อง พึ่งพา อาศัย หน่วย ธุรกิจ อย่างไร?

หน่วยครัวเรือนจะอยู่ในฐานะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต และผู้บริโภค จะต้องพึ่งพาหน่วยผลิตเพื่อขายปัจจัยการผลิต และได้รับสินค้าและบริการสาธารณะจากหน่วยรัฐบาล ทำให้มีรายได้สำหรับซื้อสินค้าและบริการจากผู้ผลิต รวมทั้งต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาล

Leave a Reply

Your email address will not be published.