การ ทํา สังคายนา มี ผล ต่อ พระพุทธ ศาสนา อย่างไร?

1) ทำให้คำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับการรวบรวมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นระบบระเบียบ 2) ทำให้พุทธศาสนามีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน และได้สืบทอดต่อไปในอนาคต 3) การสังคายนาทำให้เกิดพระไตรปิฎก ซึ่งเป็นเสมือนตำราให้ผู้ศึกษาและศาสนิกชนสามารถใช้ศึกษาค้นคว้าและนำไปปฏิบัติ 4) ทำให้สะดวกในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบไป

Leave a Reply

Your email address will not be published.