หาความ เดือดร้อน ใส่ ตัว เอง โดย ใช่ เหตุ กล่าว เป็น อุปมา ว่า อย่างไร?

ขิงก็ราข่าก็แรง 7. ‘หาความเดือดร้อนใส่ตัวเองโดยใช่เหตุ’ กล่าวเป็นอุปมาว่าอย่างไร เอาเนื้อมาสู้เสือ

Leave a Reply

Your email address will not be published.